Home

 

 

Iedere donderdagmorgen spreekuur van:

09.30-11.00 uur.

                                                                  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 Iets over de Huurdersvereniging Barneveld

Huurdersvereniging Barneveld (HvB) is een onafhankelijke belangenvereniging van huurders in de gemeente Barneveld en heeft een wettelijke basis.

De HvB is opgericht nadat het gemeentelijk woningbedrijf in de loop van 1994 overging naar de Woningstichting Barneveld (WsB). De oprichting van de WsB vond plaats op 7 juli 1994. De HvB is opgericht op 20 februari 1997 en staat los van de WsB, is geheel zelfstandig, met een eigen beleid, met een eigen mening en met een eigen verantwoordelijkheid. De HvB heeft primair tot doel de belangen van de aangesloten huurders te behartigen. Het is van belang dat huurders lid zijn van de Huurdersvereniging. De contributie is 50 eurocent per maand. De Huurdersvereniging Barneveld telt ruim 1700 leden en is aangesloten bij de landelijke Woonbond.

De leden van de Huurders Vereniging worden geïnformeerd behalve via de website ook via het ledenblad SAMEN STERK.

Lid worden van de Huurdersvereniging Barneveld? Klik hier, uitprinten, vul de bon in, en lever in.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UITNODIGING  ALGEMENE LEDENVERGADERING

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Barneveld (HvB), welke gehouden zal worden op donderdagavond 22 maart 2018, aanvang 19.30 uur, in het Schaffelaartheater / zaal van de Harmonie te Barneveld. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter Ad van der Woude
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de vorige ledenvergadering d.d. 30 maart 2017
4. Jaarverslag secretaris over het jaar 2017
5. a. Jaarverslag penningmeester over 2017
    b. Financiële jaarstukken over 2017
    c. Verslag van de kascontrolecommissie (benoeming nieuw lid)
    d. Begroting 2018
6. Bestuursverkiezing (zie toelichting elders in dit blad)
    a. Aftredend en niet verkiesbaar: Ad van der Woude
    b. Verkiezing nieuwe voorzitter
    c. Verkiezing nieuw bestuurslid
7. Afscheid Ad van der Woude
8. Rondvraag
9. Sluiting

P A U Z E circa 20 minuten

Na de pauze volgt er een presentatie over ‘Energiebesparing en betaalbaar huren’. (zie pagina 4).
Deze presentatie zal worden verzorgd door Jan-Peter Pols van Energieloket Barneveld.
Afke Rond, projectmanager van Woningstichting Barneveld, zal een korte toelichting geven op de plannen van de WsB.
Tevens zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Aansluitend is er voor iedereen gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje nog wat na te praten.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


KLACHTEN

Als u klachten heeft over uw woning, dan moet u die altijd eerst melden bij de Woningstichting Barneveld. Als uw klachten niet tot uw tevredenheid opgelost worden, dan pas kunt u ze melden bij Huurdersvereniging Barneveld. Dan zullen wij ons best doen om tot een oplossing te komen. U kunt ons bereiken onder telefoon: 0342-412395. En iedere donderdag houden wij spreekuur van 09.30 - 11.00 u.

Kaart Gemeente Barneveld