Nieuwsarchief

Een inbreker over de vloer!!??

Op 26 maart a.s. vindt weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.

De agenda volgt later op deze site

Na de pauze zal Evert Jansen, ex verslaafde en ex inbreker, een presentatie houden.

Evert was o.a. verslaafd aan heroïne. Achttien jaar lang duurde zijn “carrière” als inbreker.
In 1998 besluit hij zijn leven te veranderen en laat hij zich opnemen in een verslavingskliniek. Omdat hij een motivatie nodig had om “van de straat te blijven” zette hij zijn ervaring om in iets positiefs. Hij besluit presentaties te gaan geven. Drie jaar lang deed hij dit vrijwillig. Daarna als professional.

Zijn “doorbraak” komt in 2005 als de AVRO komt met het programma “de inbreker’.

Hij zal ons op zijn eigen wijze inzicht geven waar een heleboel van ons tekort schieten in inbraakpreventie. Hij neemt ons mee naar achtertuinen, schuren met de sleutel in het slot enz.

Kortom, dit wil je niet missen!!

Liesbeth Brouwer-de Jong verlaat de Woningstichting Barneveld

Barneveld, 30 december 2019 – Per 1 januari 2020 verlaat directeur-bestuurder Liesbeth Brouwer-de Jong Woningstichting Barneveld. Vanwege een gerezen verschil van inzicht tussen haar en de Raad van Commissarissen, is in gezamenlijk overleg besloten de samenwerking te beëindigen.

De Raad van Commissarissen bedankt Liesbeth voor haar grote inzet in de afgelopen drie jaar. In het bijzonder voor wat zij heeft betekend voor zowel de organisatie als de Barneveldse volkshuisvesting. De raad wenst haar veel succes met de volgende stap in haar loopbaan.

Liesbeth Brouwer-de Jong is sinds 1 december 2016 directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld.

Persbericht van de Woningstichting.

Huurakkoord dempt huurstijging

Dankzij het Sociaal Huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond is de huurstijging in de corporatiesector per 1 juli 2019 beperkt gebleven tot inflatie (1,7%)

Commerciële verhuurders verhoogden de huur in de gereguleerde sector met 3,2%.

Kijk of u recht heeft op huurtoeslag

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag krijgen vanaf 1 januarie 2020 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag. Dit komt door het wegvallen van de harde inkomensgrenzen. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat 10% van de huurtoeslaggerechtigden er geen gebruik van maken.

Kijk op de site van de Belasting of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Woningstichting verloot huurwoningen voor jongeren

Jongeren TOT 23 jaar krijgen voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning van Woningstichting Barneveld, die goedkoper is dan 432 euro per maand. Om de slagingskans onder deze doelgroep te vergroten, biedt de woningstichting een deel van deze woningen aan via loting.

Barneveldse jongvolwassenen blijken moeilijk aan een huis te kunnen komen. In de Prestatieovereenkomst 2020-2024 spreekt de Woningstichting met de Gemeente en de Huurdersvereniging af zich in te zetten om de kans te vergroten, dat zij in hun eigen gemeente kunnen blijven wonen.

Op de web site huiswaarts nu waarop de woningen worden aangeboden, maken we voortaan melding van de leeftijdgrens. Er is ook een inkomensgrens gesteld: minder dan 23.000 euro per jaar. Normaal worden ook andere criteria betrokken op basis waarvan wij een woning aan iemand toewijzen.

Nu gaan we loten op basis van deze 2 criteria. Zo wordt de kans groter dat een jongere de woning krijgt toegewezen.

Huurdersvereniging, gemeente en Woningstichting maken afspraken

Barneveld, 11 december 2019 Huurdersvereniging, gemeente en Woningstichting Barneveld hebben voor de komende 5 jaar prestatieafspraken gemaakt over wonen in de gemeente. Wat dragen zij in die periode bij aan de betaalbaarheid van het wonen in gemeente Barneveld en hoe zorgen zij met elkaar voor voldoende, geschikte woningen met oog voor kwaliteit en duurzaamheid en leefbare wijken. De prestatieafspraken over deze vier thema’s legden de partijen vast in de Prestatieovereenkomst Wonen 2020-2024[YdM1] .

De in totaal 22 afspraken zijn vandaag, woensdag 11 december 2019, ondertekend door Nico Drost van Huurdersvereniging Barneveld, wethouders Aart de Kruijf en Hans van Daalen namens de gemeente Barneveld en directeur-bestuurder Liesbeth Brouwer-de Jong van Woningstichting Barneveld. De afspraken zijn een uitwerking van het wettelijk verplichte bod dat de woningstichting voor 1 juli aan de gemeente deed. De Woonvisie van de gemeente vormt hiervoor de basis.

Een greep uit de afspraken:

Betaalbaar wonen

Woningstichting Barneveld past de huren ook de komende jaren inflatieneutraal aan, om zo de huur voor bewoners betaalbaar te houden. Daarnaast biedt zij maatwerk aan bewoners die (onverwachts) te maken krijgen met een structurele inkomensdaling. Zo wil zij betaalproblemen voorkomen.

Om de kans op een sociale huurwoning onder jongeren te vergroten, trekt de Jongerenraad van de gemeente samen met de huurdersvereniging en woningstichting op in het bedenken van een plan hoe jongeren vanaf 18 jaar te stimuleren om in te schrijven op huiswaarts.nu. Om de slaagkans onder jongeren tot 23 jaar te vergroten, gaat de woningstichting een deel van de woningen (huurprijs tot € 432,51) via loting aanbieden.

Voldoende, geschikte woningen

Partijen constateren dat de vraag naar betaalbare woningen in de regio FoodValley onverminderd groot is en zelfs is toegenomen. Dit blijkt uit het schaarsteonderzoek (2019) voor sociale huur in de regio FoodValley. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan voldoende betaalbare en geschikte woningen, bouwt de woningstichting de komende jaren ruim 100 woningen per jaar. De gemeente biedt op haar beurt voldoende locaties hiervoor aan en gaat vroegtijdig met de woningstichting in gesprek over het juiste woningtype op de juiste plek. Op gronden die in eigendom zijn van de gemeente, mag de woningstichting zelf ontwikkelen.

Duurzaamheid met kwaliteit

De woningstichting bereidt zoveel mogelijk (bestaande) woningen voor om deze aardgasvrij te maken. Dit doet zij door het energetisch verbeteren van ruim 100 woningen per jaar. Hierbij voert de woningstichting nú die ingrepen uit, voornamelijk de schil, die direct bijdragen aan de reductie van energieverbruik en CO2 uitstoot. Op een later moment past ze de installaties aan en maakt ze de woning volledig vrij van aardgas. Zij gaat voor maximale instemming van de huurders om zo de verbeteringen bij alle woningen uit te voeren. Vrije sector huurwoningen worden hierin ook meegenomen indien van toepassing.

In 2019 en 2020 bereidt de woningstichting de verduurzaming voor van zo’n 300 woningen van hetzelfde type voor om de werkzaamheden vanaf 2021 aansluitend op elkaar uit te voeren. Huurdersvereniging Barneveld zet zich bij verduurzamingsprojecten in als ambassadeur om zoveel mogelijk vertrouwen en draagvlak voor de verduurzamingsopgave en -aanpak te bereiken onder de bewoners.

Prettig wonen met elkaar

Huurdersvereniging, gemeente en Woningstichting Barneveld blijven samenwerken in de diverse projecten, zoals buurtbemiddeling ingeval van overlast en Vroeg Er Op Af ter voorkoming van  huurbetalingsproblemen (convenant vroegsignalering).

Daarnaast houden zij aandacht voor en investeren zij in het meer toegankelijk en (brand)veiliger maken van bestaande huurwoningen van met name senioren. De woningstichting reserveert geld hiervoor en gemeente investeert in het project WoonBewust, waarbij woonadviseurs vrijblijvend senioren adviseren op het gebied van woningaanpassingen of verhuizen naar een meer geschikte woning. Bewoners kunnen zo lang(er) zelfstandig (thuis) (blijven) wonen.

Huurdersvereniging, gemeente en Woningstichting Barneveld maken zich hard voor het behoud van het marktaandeel van 20 procent sociale huur binnen de totale gemeentelijke woningvoorraad. Zij bereikten overeenstemming vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Voor de afspraken van 2021 willen de partijen ook andere maatschappelijke partners, bijvoorbeeld in de zorg en welzijn, betrekken. Zij spelen een steeds belangrijkere rol in het goed wonen in gemeente Barneveld. 


Woningen ontruimd wegens huurschuld

Vorig jaar zijn 3000 huishoudens uit hun corporatiewoning gezet, bijna 20 procent minder dan in 2017. In 2013 werden nog ruim 6000 huishoudens ontruimd.

De reden voor de daling is dat steeds meer corporaties bij een huurachterstand meteen actie ondernemen.

In een reactie pleit het CDA voor een verbod op huisuitzettingen, zeker als er kinderen bij betrokken zijn.

Er zijn nog duizenden wachtenden voor u

Volgens het Economisch instituut voor de Bouw worden er volgend jaar slechts 60.000 nieuwe woningen opgeleverd en in 2021 nog minder.Dat komt niet in de buurt van de 75.000 waarmee de minister van Wonen nog steeds rekent. De oorzaken zijn bekend: de stikstof-en PFAS-crisis en ook de verhuurderheffing.

De gevolgen laten zich raden: de banen van 10.000 bouwvakkers staan op de tocht en woningzoekenden moeten nog langer wachten op een huis. Tien jaar of langer in de rij staan voor een sociale huurwoning is in sommige delen van de randstad al heel gewoon.

En het aantal daklozen bedraagt inmiddels bijna 40.000.
De oplossing ligt voor de hand. De bouw moet snel weer op gang komen en de verhuurderheffing moet van de baan.

Woningcorporaties staan op tegen woningnood

Barneveld, 3 oktober 2019 – Meer dan 180 woningcorporaties dienen vandaag bezwaar in tegen de verhuurderheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naast andere belastingen. Zij willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat, inzetten voor de volkshuisvesting. Ook Woningstichting Barneveld doet mee aan deze actie.

In deze tijd van woningnood is elke euro nodig om te investeren in nieuwbouw. ‘Dit gebeurt bij ons in Barneveld onder de noemer ‘inhaalslag sociale woningbouw’,’ vertelt directeur-bestuurder Liesbeth Brouwer-de Jong. ‘Ook in Barneveld is de wachttijd voor een sociale huurwoning lang, gemiddeld 6-8 jaar. Hierdoor kunnen veel mensen geen betaalbare woning vinden. Daarnaast is dit geld van de huurders nodig, en vooral ook bedoeld, om de woningen te onderhouden en verduurzamen.’

Twee maanden huur naar staatskas

Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huurders elke maand betalen. ‘Inmiddels verdwijnt van elke huurder twee maanden huur direct in de staatskas. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat wij niet kunnen investeren in onderhoud en verduurzaming van onze woningen en nieuwe betaalbare woningen,’ aldus Liesbeth. Deze extra belasting is ooit ingevoerd in de economische crisis om de staatskas op orde te krijgen. ‘Nu de regering
een begrotingsoverschot heeft, zou dit geld weer bestemd moeten worden voor de woningmarkt.’

Betaalbaarheid

Woningstichting Barneveld zet de laatste jaren nadrukkelijk in op betaalbaarheid van het huren en volgt een inflatieneutrale huurverhoging in samenwerking met Huurdersvereniging Barneveld. Daarnaast stuurt de corporatie via verduurzaming op woonlasten van haar huurders. ‘We betalen dit jaar 3,7 miljoen euro aan verhuurderheffing. Omdat we 72 nieuwbouwwoningen hebben opgeleverd, krijgen we een vermindering van de heffing van 1,4 miljoen euro. Ondanks deze mindering betalen we dus alsnog 2,3 miljoen euro,’ benadrukt Liesbeth. Dus maakt de woningstichting, samen met collega-woningcorporaties principieel bezwaar tegen het betalen van de verhuurderheffing met als doel Den Haag ertoe te bewegen de extra huurdersbelasting af te schaffen of op z’n minst het geld te investeren in de woningmarkt. Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis waarmee honderden woningzoekenden hun vaak schrijnende verhaal delen. Deze verhalen zijn te lezen op de website wooncrisis.nl.

Persbericht van de Woningstichting Barneveld

Advies voor een duurzame tuin


Niet alleen binnenshuis, maar ook in uw tuin kunt u het één en ander doen om zo groen mogelijk te leven. Ook op het gebied van onderhoud kunt u het  verschil maken.

  • Gebruik niet te veel water; planten kunnen tot op zekere hoogte wennen aan droogte.
  • Gebruik geen gif in uw tuin. Denk om de kinderen en de huisdieren
  • Gebruik bodembedekkers zoals schors of cacaodoppen om onkruid tegen te gaan. En plant in het voorjaar veel bodembedekkers.
  • Vang en houdt het regenwater in uw tuin, denk aan een regenton.
12