Nieuwsarchief

Toeslagen nog onvoldoende bekend

27% van de huishoudens weet niet of ze recht hebben op tegemoetkomingen, zoals toeslagen. Van de huishoudens met een laag inkomen weet één op de zes dit niet. Huishoudens met een wisselend inkomen weten minder goed dan huishoudens met een vast inkomen of ze er recht op hebben. Dit blijkt uit het onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018- 2019 van het Nationaal Instituut voor Budget voorlichting (NIBUD).

Kijk voor toeslagen elders op deze site.

Aardgasvrije huizen naderen voltooiing

Woningstichting Barneveld en De Bunte Vastgoed stonden 26 juni stil bij het voorspoedig verloop van de bouw van 155 aardgasvrije en zeer energiezuinige woningen in de nieuwe wijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen. In totaal 53 betaalbare huurwoningen van Woningstichting Barneveld voor uit een lopende doelgroepen maken deel uit van het project. De 53 woningen voor de Woningstichting bestaan uit de volgende typen: Zestien seniorenwoningen, 24 rug-aan-rug woningen en dertien eengezinswoningen.

Verduurzaming corporatiewoningen


Alle huizen van woningcorporaties moeten verduurzaamd worden. Maar de woonlasten van de huurders mogen niet stijgen, als gevolg van afspraken uit het klimaatakkoord, zo stellen de Woonbond en Aedes. Geen hogere energierekening voor de huurders.

Wij betalen de verduurzaming van corporatiewoningen, niet uit de portemonnee van onze huurders aldus Aedes , voorzitter Norder.

Juist in die huizen wonen huishoudens met lagere inkomens. Om de huren voor hen betaalbaar te houden sloten wij eind 2018 met de Woonbond het Sociaal Huurakkoord. Dat doel mag natuurlijk niet te niet gedaan worden door effecten van het klimaatakkoord; aldus Woonbond- Directeur Jansen.

Wij maken ons zorgen over de verhoging van de gasprijs in een combinatie met de belasting verhoging van begin 2019. Het is maar de vraag hoe dat uitwerkt bij de huurders.

Woningstichting Barneveld houdt de focus op betaalbaarheid en nieuwbouw

Barneveld, 17 juni 2019 – In 2018 hielp Woningstichting Barneveld 270 woningzoekenden aan een huurwoning. Daarnaast leverde de woningstichting 58 nieuwe energiezuinige woningen op en maakte 76 bestaande woningen energiezuiniger. Tegelijkertijd nam de druk op de Barneveldse woningmarkt verder toe. De woningstichting werkt daarom aan een inhaalslag en verwacht de komende jaren ruim 130 nieuwe, zeer energiezuinige huurwoningen per jaar op te leveren. Zo maar wat resultaten uit het jaarverslag 2018 van Woningstichting Barneveld.

Duurzaamheid met kwaliteit

Het jaarverslag van Woningstichting Barneveld geeft inzicht in alle geleverde prestaties. Het meeste geld gaf de woningstichting in 2018 uit aan het bouwen, beheren en verbeteren van huurwoningen. Zo maakte de woningstichting in 2018 76 bestaande woningen energiezuiniger en leverde zij 58 energiezuinige woningen op.
Ongeveer drie maanden huur ging naar de Haagse schatkist in de vorm van heffingen en belastingen. Directeur-bestuurder Liesbeth Brouwer – de Jong: “Liever investeren we dat bedrag om veel sneller, veel meer sociale huurwoningen te verduurzamen. En daarmee de energiekosten voor de huurders te verlagen.”

Betaalbaar wonen

Betaalbaarheid van het wonen is namelijk het belangrijkste doel van Woningstichting Barneveld. Liesbeth: “Daarbij kijken we niet alleen naar de hoogte van de huur, maar naar de totale woonlasten. In 2018 voerden we daarom een inflatieneutrale huurverhoging door.” Om de energielasten van haar huurders te verlagen, maakte de woningstichting niet alleen in bestaande huurwoningen energiezuiniger, maar stimuleerde zij ook energiezuinig gedrag bij haar huurders.

Prettig wonen met elkaar

Woningstichting Barneveld wil bijdragen aan leefbare en vitale wijken en kernen. Samen met maatschappelijke partners trekt de woningstichting op in het begeleiden van kwetsbare mensen. Daartoe ging Woningstichting Barneveld verschillende samenwerkingen aan. Met Stichting Present om klusjes uit te voeren bij mensen die dit zelf niet kunnen en die ook niet beschikken over een netwerk of de financiële middelen. Met gemeente, politie, GGz en andere partijen sloot de woningstichting een convenant waarin is vastgelegd dat zij zich inzetten om voor personen met verward gedrag een veilig en zinvol eigen leven binnen de samenleving te organiseren.

Woningstichting Barneveld is een lokaal actieve corporatie met circa 4000 woningen in bezit. Haar uitdaging is het leveren van een zichtbare maatschappelijke bijdrage in de gemeente Barneveld. Niet alleen als ontwikkelaar, beheerder en aanbieder van vastgoed, maar ook als intermediair en samenwerkingspartner op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Ambities realiseren

Woningstichting Barneveld heeft grote ambities voor de komende jaren. De woningstichting wil jaarlijks 130 nieuwe huurwoningen bouwen en € 58 miljoen extra investeren in het energiezuiniger maken van bestaande huurwoningen. De financiële vooruitzichten zijn goed. Al signaleert de woningstichting gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op het kunnen realiseren van haar ambities. “Denk met name aan de sterke stijging van de bouwkosten”, somt Liesbeth op. “Toenemende belastingen en heffingen en het besluit van aardgasloze nieuwbouw per 1 juli 2018.” De woningstichting blijft dan ook haar financiële positie bewaken en stuurt waar nodig bij.

Uitslag van de huurders enquête

Wij legden de leden van ons huurderspanel het volgende voor:

De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit zal in veel gevallen alleen mogelijk zijn na aanpassingen in de woning. Wie zou deze kosten moeten betalen?

Zestien panelleden hebben hierop gereageerd.

Het meest gegeven antwoord op deze vraag was:
We moeten zolang mogelijk in onze woning blijven wonen, dus betaalt de regering en/of de gemeente deze kosten maar.

Wat ook de mening van veel leden was:
Zelf betalen naar draagkracht.

Online advies: ‘Buren overlast’

‘ Ervaart u regelmatig overlast van uw buren, maar weet u niet wat u daar aan kunt doen?
Juristen van de Rijksuniversiteit Groningen maakten een web site met adviezen. ‘ONLINE ADVIES OP MAAT’. De website overlastadvies.nl is anoniem te raadplegen. U hoeft geen persoonsgegevens achter te laten. Nadat u een aantal vragen hebt beantwoord over de overlast situatie, kunt u een PDF downloaden met een concreet juridisch advies. In die adviezen zijn meer dan 600 variaties mogelijk.

Hr. Vols in het Dagblad van het Noorden: “Er is dus een verschil in het advies wanneer je een agressieve junk als buurman hebt of wanneer je sinds kort last hebt van te harde muziek.”

Wie telefonisch hulp wil kan bij voorbeeld bellen met de Nationale Hulplijn Woonoverlast 0900-0305 maandag-vrijdag van 14 tot 17.00 uur, 90 cent per minuut.